Historie

Over Lokaal Fonds Hengelo

Lokaal Fonds Hengelo is de nieuwe naam van de in 2010 opgerichte Fuldauerstichting. Lokaal Fonds Hengelo is hét goededoelenfonds van Hengelo. Verenigingen en stichtingen kunnen bij dit fonds een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage of een lening om nieuwe initiatieven, projecten of evenementen mogelijk te maken.

Het jaarlijks te besteden budget van de Fuldauerstichting bestaat uit het rendement op het vermogen en de donaties, die de Fuldauerstichting als Hengelose fondsenwerver binnen krijgt. De Fuldauerstichting heeft tot doel maatschappelijke belangrijke initiatieven, projecten of evenementen financieel te ondersteunen. Dit betekent, dat pssende aanvragen op het terrein van zorg, wonen, werk, leren, welzijn, kunst, cultuur, sport, ontspanning en natuur op ondersteuning kunnen rekenen.

De Fuldauerstichting richt zich op de Hengelose bevolking als geheel. Aanvragen vanuit doelgroepen, die in een achterstandspositie verkeren en/of door een fysieke of psychische reden belemmerd worden in hun maatschappelijk functioneren krijgen bij de Fuldauerstichting extra aandacht. De Fuldauerstichting richt zich vooral op die initiatieven, waarmee de kwaliteit van leven van mensen wordt verbeterd.

De Fuldauerstichting wil als vliegwiel functioneren voor initiatieven, die een positieve ontwikkeling in Hengelo stimuleren en er toe leiden dat Hengelo voor de inwoners beter en aantrekkelijker wordt. Hiermee wil de Fuldauerstichting ook een grotere betrokkenheid van de burger bij de stad bevorderen.

De Fuldauerstichting is levensbeschouwelijk en politiek volstrekt ongebonden. Zij staat open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, sociale klasse, seksuele geaardheid, politieke en religieuze overtuiging.

Steunstichting van ’t Swafert

De Fuldauerstichting bestaat al ruim 40 jaar. De stichting werd op 11 februari 1969 opgericht als steunstichting van ’t Swafert. De stichting had het woonzorgcentrum ’t Swafert en het dienstencentrum Groot Driene in eigendom. De naamgever van de stichting was de Hengelose huisarts Dr. A. Fuldauer (1921-2007). Dr. Fuldauer was als huisarts zeer betrokken bij de zorg voor ouderen. Op 16 maart 1966 promoveerde hij op een bejaardenonderzoek in zijn huisartsenpraktijk. Meer informatie over Dr. Fuldauer kunt u lezen in het krantenartikel dat op 17 maart 1966 is verschenen ter gelegenheid van zijn promotie. Vanaf 1969 wordt in ’t Swafert de zorg aan ouderen vormgegeven in de geest van de opvattingen van Dr. Fuldauer.

Begin 2000 werden de complexen van ’t Swafert en dienstencentrum Groot Driene verkocht aan Vesteda B.V., welke BV gelieerd is aan het ABP pensioenfonds.

De periode 2000-2004

Het toenmalige bestuur van de Fuldauerstichting krimpt in deze periode tot drie mensen en beschikt over een zeer groot vermogen. In deze periode worden met dit vermogen nauwelijks maatschappelijke activiteiten ontwikkeld. Wel bedeelt het bestuur zichzelf goed. Dit leidt later tot terugbetalingen en een strafrechtelijke veroordeling.
In 2004 schorst en ontslaat de rechtbank het bestuur en benoemt een curator.

Fuldauerstichting als goededoelenfonds

De curator, Mr. Huisman, trekt drie nieuwe bestuursleden aan. Het nieuwe bestuur herformuleert de doelstelling van de stichting. Ook de statuten worden aangepast. Daarin worden o.a. het werkgebied op grond van de oorsprong van het vermogen beperkt tot voornamelijk Hengelo (Ov.).
Er wordt een structuur met checks en balances opgezet, wat de kans op herhaling van het gebeuren in de jaren 2000-2004 moet uitsluiten.

Het bestuur wordt uitgebreid tot vijf leden en in 2010 wordt er een Raad van Toezicht ingesteld. Het vertrekpunt is, naast een zo groot mogelijke transparantie, een sobere bestuurscultuur. Een degelijke maatschappelijke inbedding van de stichting vormt de basis.

Door de vele noodzakelijke juridische activiteiten kan het nieuwe bestuur zich nog niet voluit inzetten voor de inhoudelijke doelstellingen van de Fuldauerstichting. Desondanks zijn er door de steun van de Fuldauerstichting in deze periode een aantal interessante initiatieven tot stand gekomen, waaronder de zorgboerderij Erve Nienenhoek in Den Ham, de Buurtsuper in Zenderen en de ontmoeting in Bernardplantsoen in Hengelo. Meer informatie over deze projecten kunt u op onze website vinden.

In 2010 wordt een beleidsplan geformuleerd en staat innovatie en achterstandsgroepen centraal in het beleid van de Fuldauerstichting. Projecten mogen niet op structurele subsidies rekenen. Door de economische crisis ontstaat de situatie dat succesvolle activiteiten in de Hengelose samenleving het niet meer redden door het wegvallen van (een deel van) de subsidie en sponsering. Reden voor de Fuldauerstichting om een aantal speerpunt projecten te benoemen. Dit zijn projecten die vanwege hun belang voor Hengelo voor een langere termijn substantieel financieel zullen worden ondersteund. Hierbij is een evenwichtige spreiding over de onderscheiden sectoren van belang.

De Fuldauerstichting zet  het rendement op haar vermogen in om initiatieven, projecten en evenementen voor de Hengelose bevolking (financieel) mogelijk te maken. De Fuldauerstichting is omgevormd tot het goededoelenfonds voor Hengelo. Inmiddels krijgt de Fuldauerstichting als goede doelenfonds meer bekendheid en weten Hengelose verenigingen en stichtingen steeds beter de weg naar de Fuldauerstichting te vinden. Aan de hand van criteria beoordeelt het bestuur de ingediende aanvragen. Al snel is aanpassing van het beleid nodig. Door de terugtredende overheid vallen er financiële gaten bij verenigingen en stichtingen, die zich inzetten voor Hengelo. Veel activiteiten worden in hun voortbestaan bedreigd en nieuwe initiatieven komen moeilijk tot stand. De spoeling wordt dunner.

Op grond van signalen uit de Hengelose samenleving (onder andere door De Slinger, kerken en maatschappelijke organisaties) is geconstateerd dat de enorme inzet van vrijwilligerswerk en het om niet verlenen van diensten door bedrijven en instellingen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen niet voldoende is om deze gaten te dichten. Er is ook gewoon geld nodig. Veel geld, om Hengelo leefbaar te houden en als het kan beter en aantrekkelijker te maken. Het aantal aanvragen om financiële ondersteuning groeit zo snel dat het rendement op het vermogen snel onvoldoende zal zijn om aan deze aanvragen tegemoet te komen. Er is meer geld nodig. Om aan de vraag uit de samenleving te beantwoorden zal vaart worden gemaakt met de tweede fase van de Fuldauerstichting als de fondsenwervende goede doelenstichting van en voor Hengelo. Hiertoe is de Fuldauerstichting in 2013 gestart met fondsenwerving onder particulieren en bedrijven, die op enigerlei wijze Hengelo een warm toedragen.

Van Fuldauerstichting naar Lokaal Fonds Hengelo 2017 – heden

De terugtredende overheid onder meer uitgedrukt in het concept van de participatiesamenleving vragen om een versterking van de inzet van de ‘civil society’ en daarmee ook de omvorming van  van de Fuldauerstichting tot Lokaal Fonds Hengelo. Naast innovatie zijn ook reeds bestaande activiteiten, waarvan de waarde voor de samenleving is bewezen, van groot belang. Door de terugtredende overheid en de participatie samenleving worden deze activiteiten in hun voortbestaan bedreigd. Het Lokaal Fonds Hengelo zal selectief en op basis van de eigen criteria een bijdrage leveren aan de continuïteit van deze activiteiten. Ook is geconstateerd dat het beschikbare budget van het Lokaal Fonds Hengelo onvoldoende is om in de toekomst aan al deze vragen te voldoen.

Lokaal Fonds Hengelo heeft vanaf 2010 als lokaal vermogensfonds tal van Hengelose initiatieven voor in totaal ruim 1,5 miljoen euro financieel ondersteund. Daarbij heeft Lokaal Fonds Hengelo een ‘volgend beleid’ gevoerd. Het initiatief om fondsen te werven voor actuele noden en vragen ligt tot op heden bij de aanvrager. Wij willen op basis van een analyse van de Hengelose samenleving komen tot een meer sturend beleid. Wij zullen keuzes moeten maken om bepaalde Hengelose zaken op te pakken. Enerzijds vraagt dit om een uitbreiding van de inzet van Lokaal Fonds Hengelo. Anderzijds noodzaakt dit tot het stellen van prioriteiten en een sturende rol. De noden en vragen uit de samenleving vragen om meer inzet van financiële middelen uit de samenleving. Een intensivering van onze fondsenwerving is daarbij noodzakelijk. Daarbij wordt ook de mogelijkheid geopend om voor specifieke projecten afzonderlijk te doneren. Meer informatie over (fiscaal vriendelijk) schenken vind je op onze website. Wil je direct online doneren, klik dan hier. De statutaire naamswijziging tot Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo wijziging heeft op 9 januari 2017 plaatsgevonden.

Stimuleren, Verbinden en Financieren, een nieuwe strategie

Lokaal Fonds Hengelo wil overgaan naar een nieuwe strategie bij het besteden van beschikbare middelen. Het moet duidelijk worden dat Lokaal Fonds Hengelo er niet alleen is voor het financieren van initiatieven van burgers. Wij willen ook proactief vraagstukken in de Hengelose gemeenschap identificeren en door het stimuleren van samenwerking bijdragen aan een oplossing daarvan. De uitvoering van projecten blijft liggen bij lokale stakeholders, waarmee wordt samengewerkt. Daarmee wordt een breed draagvlak voor initiatieven gecreëerd. Ook buiten Hengelo werken wij samen om zo effectief mogelijk onze doelen te bereiken. Lokaal Fonds Hengelo is onderdeel van de mede door ons opgerichte fondsenzoeker www.twentsefondsen.nl en is aangesloten bij Lokale Fondsen Nederland.  De Fuldauerstichting wil zich hiermee profileren als Lokaal Fonds Hengelo. Voor deze nieuwe strategie is ook een nieuw motto gekozen: Stimuleren, Verbinden en Financieren.
In 2017 is een start gemaakt met de uitvoering en verdere ontwikkeling van de nieuwe strategie.